Cov Ntaub Ntawv Cuv Npe Rau Tus Neeg Mob Tshiab

Muab cov ntaub ntawv (forms) no ua kom tiav ua ntej koj tuaj ntsib peb koj thiaj yuav tsis tau tos ntev thiab yuav mus sai li sai tau.

Peb lub hom phiaj yog los pab txhua tus neeg mob uas tuaj rau hauv peb cov chaw kuaj mob University Centers of Excellence kom zoo npaum li zoo tau rau lawv txhua zaum lawv tuaj ntsib peb. Ib qho yuav txo tau lub sij hawm koj tuaj tos thiab yuav ua kom koj tau ntsib cov kws kuaj mob sai no ces peb yuav muab cov ntaub ntawv li hauv qab no xa tuaj rau koj ua kom tiav ua ntej koj lub sij hawm teem tuaj ntsib peb. Yog tias koj muaj lus nug dabtsi txog cov ntaub ntawv no, thov hu tuaj rau ntawm qhov chaw uas koj npaj yuav tuaj ntsib, thiab peb cov neeg ua hauj lwm mam li pab koj li lawv pab tau. Koj nkag mus nrhiav peb cov xov tooj ntawm qhov chaw koj yuav tuaj ntsib tau hauv peb qhov Medical Practice Locations page thiab mus nias rau ntawm qhov chaw (location) uas koj yuav npaj mus ntsib.

THOV CEEB TOOM: Koj pob ntaub ntawv rau tu neeg mob no muaj PEB daim. Thov pab muab ua kom tiav tag nrho thiab muab tag nrho PEB daim xa tuaj rau peb huvsi.

Thov qhia tias peb yeej siv cov khoom tiv thaiv tshiab tshaj uas muaj los tiv thaiv peb cov ntaub ntawv nyob saum huab cua lawm. Thov mus saib cov lus qhia seb peb siv dabtsi los tiv thaiv peb cov ntaub ntawv thiab koj tej lus zaum npaum licas nyob saum huab cua, cov ntaub ntawv hu ua Cognito Forms.